Καρκίνος των οστών (οστεοσάρκωμα, ινοσάρκωμα) και κουρκουμίνη©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel
Το οστεοσάρκωμα είναι ένας επιθετικός πρωτοπαθής οστικός καρκίνος. Ο καρκίνος αυτός προσβάλλει κυρίως τα ταχέως αναπτυσσόμενα οστά παιδιών και εφήβων και ευθύνεται για το 20% των οστικών καρκίνων.


Χαρακτηρίζεται από μια τοπικά επιθετική ανάπτυξη και πρώιμη δυνατότητα μετάστασης, που ξεκινάει από πρωτόγονα μετασχηματισμένα κύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης (σάρκωμα), που επιδεικνύει οστεοβλαστική διαφοροποίηση και παράγει κακόηθες οστεοειδές, δημιουργώντας ελλειμματικό ανώριμο οστούν ή οστεοειδές [1].

Το οστεοσάρκωμα κυρίως αφορά τα παιδιά και τους εφήβους και δείχνει επιθετική τάση και για αύξηση και μετάσταση, καθώς στο 20% των ασθενών υπάρχει ήδη μετάσταση στους πνεύμονες τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου.

Παρά την εκτεταμένη χρήση της χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και της χειρουργικής θεραπείας στο οστεοσάρκωμα, εν τούτοις η απώλεια της ζωής των πασχόντων προκαλείται από αναπνευστική ανεπάρκεια, συνεπεία των μεταστάσεων στους πνεύμονες.

Έρευνες για την αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης στο οστεοσάρκωμα

Οι έρευνες in vitro έχουν δείξει ότι η κουρκουμίνη επιδεικνύει αντιδιηθητική και αντιμεταστατική δυνατότητα κατά του ανθρωπίνου οστεοσαρκώματος.

Η κουρκουμίνη, όπως έχει επιδειχτεί σε καλλιέργειες κυττάρων οστεοσαρκώματος μπορεί να προκαλέσει απόπτωση τών U2OS  κυττάρων.

Στην απόπτωση που προκαλείται από την κουρκουμίνη στα καρκινικά κύτταρα U2OS του οστεοσαρκώματος συμμετέχουν πολλαπλοί μοριακοί μηχανισμοί.

Σ΄αυτούς τους μηχανισμούς περιλαμβάνονται οι προ- και αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες της οικογένειας των Bcl-2, το δυναμικό της μιτοχονδριακής μεμβράνης, το μιτοχονδριακό κυτόχρωμα C και η κασπάση-3 [2].

Η κουρκουμίνη αναχαιτίζει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων U2OS, SaOS-2 και HOS του ανθρωπίνου οστεοσαρκώματος με τρόπο που εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις της κουρκουμίνης και έχει επιδείξει επίσης την αντιδιηθητική δράση των καρκινικών κυττάρων της U2OS στο ανθρώπινο οστεοσάρκωμα.

Η κουρκουμίνη επέδειξε σε κυτταρικές καλλιέργειες την ικανότητά της να ρυθμίζει τη σηματοδοτική οδό της Wnt/β - κατενίνης [Wnt/β-catenin signaling pathway].

Η κουρκουμίνη ανέστρεψε σημαντικά την αύξηση της διηθητικής ικανότητας των καρκινικών κυττάρων U2OS με τη μεσολάβηση του πλασμιδίου της β-κατενίνης [β-catenin plasmid] , με τρόπο που εξαρτάται από τη δοσολογία της κουρκουμίνης [3, 4].

Σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων οστεοσαρκώματος η κουρκουμίνη επέδειξε εκλεκτική κυτταροτοξικότητα στα κύτταρα του οστεοσαρκώματος και αύξησε απείραχτους τους υγιείς οστεοβλάστες [5].

Κατά την εξέταση του κυτταροτοξικού αποτελέσματος της κουρκουμίνης επί επτά σειρών καρκινικών κυττάρων οστεοσαρκώματος με ποικίλου βαθμού μεταστατική δυνατότητα, in vivo, βρέθηκε ότι η ισχυρή κυτταροτοξική δραστηριότητα της κουρκουμίνης επί των καρκινικών κυττάρων του οστεοσαρκώματος γίνεται με τη μεσολάβηση πρόκλησης αποπτωτικών διαδικασιών [6].

Η σηματοδοτική οδός Notch παίζει κρίσιμους ρόλους στους ανθρώπινους καρκίνους, περιλαμβανομένου και του οστεοσαρκώματος. Συνεπώς η εφεύρεση ειδικών παραγόντων που θα στοχεύουν τη σηματοδοτική οδό Notch θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμοι για την αντιμετώπιση του οστεοσαρκώματος.

Τα χημειοθεραπευτικά αποτελέσματα των ερευνών της κουρκουμίνης επί καλλιεργειών κυττάρων οστεοσαρκώματος έδειξαν ότι η αντικαρκινική δράση της κουρκουμίνης επιτυγχάνεται μέσω ενός νέου μηχανισμού που περιλαμβάνει την αδρανοποίηση της σηματοδοτικής οδού  Notch-1. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα η ελάττωση της δραστηριότητας της σηματοδοτικής οδού Notch-1 με την κουρκουμίνη μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική προσέγγιση για τη θεραπεία του οστεοσαρκώματος [7].

Συνεπώς η κουρκουμίνη έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένας νέος χημειοθεραπευτικός παράγοντας.

Έρευνες για την αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης στο ινοσάρκωμα

Εκτός από το οστεοσάρκωμα η κουρκουμίνη έδειξε την αντιδιηθητική και την αντιμεταστατική της ικανότητα στο ινοσάρκωμα (fibrosarcoma ) ή ινοβλαστικό σάρκωμα, το οποίο είναι ένας διαφορετικός τύπος οστικού καρκίνου. Αυτός ο καρκίνος απαντάται συνήθως σε άνδρες ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Στο ινοσάρκωμα ο κακοήθης μεσεγχυματικός όγκος προέρχεται από τον ινώδη συνδετικό ιστό που καλύπτει το οστούν (περιόστεο) και τους μυς. Αναγνωρίζεται από από την παρουσία ανώριμων πολλαπλασιαστικών ινοβλαστών ή αδιαφοροποίητων αναπλαστικών ατρακτοειδών κυττάρων με διαπλεκόμενο στροβιλοειδή τρόπο (storiform pattern).

Αν περιληφθούν όλοι οι βαθμοί κακοήθειας, το πρωτοπαθές ινοσάρκωμα του οστού έχει χειρότερη πρόγνωση από το οστεοσάρκωμα.

Είναι πολύ γνωστό ότι η καθαρή ισορροπία των μεταλλοπρωτεϊνασών της θεμέλιας εξωκυττάριας ουσίας [matrix metalloproteinases, (MMPs)] και του συστήματος του ιστικού αναστολέα των μεταλλοπρωτεϊνασών (TIMPs) παίζει σημαντικό ρόλο στη διήθηση των καρκινικών κυττάρων, τη μετάσταση και την αγγειογένεση.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει έρευνες σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων για τη δράση της κουρκουμίνης επί των μοριακών μηχανισμών της αντιδιηθητικής και της αντιμεταναστευτικής δραστηριότητας του παράγοντα ανάπτυξης μετασχηματισμού-β1 (TGF)-β1 των καρκινικών κυττάρων HT1080 του ανθρώπινου ινοσαρκώματος.

Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ελαττώνει επιτυχώς τη δραστηριότητα της MMP-2, -9 και TIMP-1, -2 , για να διατηρήσει την καθαρή ισορροπία του MMPs/TIMPs, για να αναστείλει τουλάχιστον εν μέρει, τη διήθηση και τη μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων HT1080 του ανθρώπινου ινοσαρκώματος [8].

Δυνατότητες θεραπευτικής χρησιμοποίησης της κουρκουμίνης στο οστεοσάρκωμα και το ινοσάρκωμα.

Η κουρκουμίνη είναι μια φθηνή, μη τοξική, ευκολοδιαθέσιμη φυσική πολυφαινόλη.Ένας τεράστιος αριθμός προκλινικών και αρχικής φάσης μελετών αναμφίβολα έχουν επιβεβαιώσει την ασφάλεια της κουρκουμίνης ως φαρμακοτροφίμου με μεγάλες δυνατότητες αποτελεσματικής αντιδιηθητικής, αντιμεταστατικής χημειοθεραπευτικής δράσης σε διάφορες μορφές καρκίνου, περιλαμβανομένου και του οστικού καρκίνου.

Αυτή η αντικαρκινική και αντιμεταστατική δράση της κουρκουμίνης πιθανόν να μπορεί να ενισχυθεί, συνδυάζοντας την κουρκουμίνη και με άλλες ουσίες ή τροποποιώντας τη χημική της δομή.

Η κλινικές αντικαρκινικές έρευνες της κουρκουμίνης ήταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένες εξαιτίας της πτωχής απορρόφησής της από το έντερο, της πτωχής  βιοδιαθεσιμότητάς της και της ταχείας απέκκρισής της.

Η πτωχή βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης οφείλεται στην πτωχή απορρόφησή της από το έντερο, την ταχεία αποβολή της και τις χαμηλές συγκεντρώσεις της ελεύθερης κουρκουμίνης στο όργανο που έχει στοχοποιηθεί να θεραπευτεί (πτωχή βιοδιαθεσιμότητα).

Από την άλλη πλευρά η κουρκουμίνη επιδεικνύει πολλαπλές αντικαρκινικές ιδιότητες in vitro, ex vivo, in vivo και σε κλινικές δοκιμές, διότι επαναρρυθμίζει μια ποικιλία βιοχημικών οδών, που συμμετέχουν στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, στη διήθηση του όγκου, τη μετάσταση και την αγγειογένεση.

Το μειονέκτημα της κουρκουμίνης της πτωχής απορροφητικότητας και βιοδιαθεσιμότητας αντιμετωπίστηκε με την επινόηση διαφόρων μορφών κουρκουμίνης ή ανάλογων προς την κουρκουμίνη ουσιών αυξημένης απορροφητικότητας και υψηλής βιοδιαθεσιμότητας,  που επιτρέπουν πλέον τη διενέργεια κλινικών μελετών και έρευνας της αποτελεσματικότητας της κουρκουμίνης σε διάφορες χρόνιες παθήσεις.

Επίσης έχει βρεθεί ότι, όταν η φυσική σκόνη κουρκουμίνης, όταν  χορηγείται ταυτόχρονα με πιπερίνη αυξάνεται η βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης κατά περίπου 20 φορές ή 2000%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δόση φυσικής κουρκουμίνης [9, 10].

Η βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης νανοσωματιδίων συμπαγούς λιπιδίου (solid lipid nanoparticles) ή λιπιδοποιημένου εκχυλίσματος κουρκουμίνης (lipidated curcumin extract) [Longvida®] είναι 65 φορές ή 6.500% μεγαλύτερη από αυτών των τυπικών κουρκουμινοειδών με μέσο χρόνο ζωής 7 ώρες, έναντι των 2 ωρών της φωσφολιπιδικής κουρκουμίνης και 0-1 ώρας της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης [11-14]
.
Η χορήγηση καψουλών υγρής μικκυλιοποιημένης κουρκουμίνης Curcugkel, Γερμανικής νανοτεχνογνωσίας NovaSOL®  αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης  κατά 18.500%, σε σύγκριση με τη χορήγηση αντίστοιχης φυσικής σκόνης κουρκουμίνης [15]. Αυτή η μορφή κουρκουμίνης έχει τη μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα από οποιαδήποτε άλλη μορφή κουρκουμίνης που κυκλοφορεί σήμερα στη διεθνή αγορά.

Μια κάψουλα υγρής μικκυλιοποιημένης κουρκουμίνης Curcugkel  περιέχει 670mg NovaSOL® Curcumin, που αντιστοιχεί σε 40mg κουρκουμινοειδών ή 36mg καθαρής κουρκουμίνης, που ισοδυναμούν με 8 γραμμάρια φυσικής σκόνης κουρκουμίνης [Βλέπε περισσότερα: Μεταβολισμός και βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης©].

Αυτή η ιδιότητα της υγρής μικκυλιοποιημένης κουρκουμίνης Curcugkel  δίδει πολλές υποσχέσεις για την  αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης σε διάφορες χρόνιες παθήσεις, αφού μια κάψουλά της, όταν λαμβάνεται κάθε μέρα εξασφαλίζει την παρουσία ελεύθερης κουρκουμίνης σε όλο το σώμα, όλο το εικοσιτετράωρο.

Γιαυτό το λόγω σήμερα σε όλη την Ευρώπη γίνονται κλινικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα της υγρής μικκυλιοποιημένης κουρκουμίνης  στην καρκινοπροφύλαξη, αντικαρκινική θεραπεία και την πρόληψη των μεταστάσεων.

Η υγρή μικκυλιοποιημένη κουρκουμίνη Curcugkel  κυκλοφορεί στην Ελλάδα ως συμπλήρωμα διατροφής.

Μία κάψουλα Curcugkel. Ισοδυναμεί με 16 χάπια ή κάψουλες σκόνης φυσικής κουρκουμίνης των 500mg.

Tο Curcugkel σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδος (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 25.11 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ [συν 2,00€ μεταφορικά + 1,86 αντικαταβολή (σύνολο 3,86 Ευρώ)].

Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026658, 2744023768. Κινητό: 6944280764 ή στέλνοντας mail: pharmage@otenet.gr ή μέσω του e-shop της pharmagel. Αν είστε κάτοικος Κύπρου ή άλλης χώρας του εξωτερικού επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας πληροφορήσουμε το κόστος των μεταφορικών.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Luetke A., Meyers P. A., Lewis I., Juergens H. (2014). Osteosarcoma treatment - where do we stand? a state of the art review. Cancer Treat Rev. 40, 523–532. 10.1016/j.ctrv.2013.11.006 [PubMed]

2. Jin S1, Xu HG, Shen JN, Chen XW, Wang H, Zhou JG. Apoptotic effects of curcumin on human osteosarcoma U2OS cells. Orthop Surg. 2009 May;1(2):144-52.

3. Leow P. C., Tian Q., Ong Z. Y., Yang Z., Ee P. L. R. (2010). Antitumor activity of natural compounds, curcumin and PKF118-310, as Wnt/β-catenin antagonists against human osteosarcoma cells. Invest. New Drugs 28, 766–782. 10.1007/s10637-009-9311-z [PubMed] [Cross Ref]

4. Leow P. C., Bahety P., Boon C. P., Lee C. Y., Tan K. L., Yang T., et al. . (2014). Functionalized curcumin analogs as potent modulators of the Wnt/β-catenin signaling pathway. Eur. J. Med. Chem. 71, 67–80. 10.1016/j.ejmech.2013.10.073 [PubMed] [Cross Ref]

5. Chang R, Sun L, Webster TJ. Short communication: selective cytotoxicity of curcumin on osteosarcoma cells compared to healthy osteoblasts. Int J Nanomedicine. 2014;9:461–465. [PMC free article] [PubMed]

6. Walters DK1, Muff R, Langsam B, Born W, Fuchs B. Cytotoxic effects of curcumin on osteosarcoma cell lines. Invest New Drugs. 2008 Aug;26(4):289-97. Epub 2007 Dec 11.

7. Li Y, Zhang J, Ma D, Zhang L, Si M, Yin H, Li J. Curcumin inhibits proliferation and invasion of osteosarcoma cells through inactivation of Notch-1 signaling. FEBS J. 2012 Jun;279(12):2247-59. doi: 10.1111/j.1742-4658.2012.08607.x. Epub 2012 May 21.

8. Kwak H. J., Park M. J., Cho H., Park C. M., Moon S. I., Lee H. C., et al. . (2006). Transforming growth factor-beta1 induces tissue inhibitor of metalloproteinase-1 expression via activation of extracellular signal-regulated kinase and Sp1 in human fibrosarcoma cells. Mol. Cancer Res. 4, 209–220. 10.1158/1541-7786.MCR-05-0140 [PubMed] [Cross Ref]

9. Berginc K1, Trontelj J, Basnet NS, Kristl A. Physiological barriers to the oral delivery of curcumin. Pharmazie. 2012 Jun;67(6):518-24.

10. Shoba G1, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998 May;64(4):353-6.

11. DiSilvestro RA1, Joseph E, Zhao S, Bomser J. Diverse effects of a low dose supplement of lipidated curcumin in healthy middle aged people. Nutr J. 2012 Sep 26;11:79. doi: 10.1186/1475-2891-11-79.

12. Nahar PP1, Slitt AL, Seeram NP. Anti-Inflammatory Effects of Novel Standardized Solid Lipid Curcumin Formulations. J Med Food. 2014 Dec 9. [Epub ahead of print]

13. Cox KH1, Pipingas A1, Scholey AB2. Investigation of the effects of solid lipid curcumin on cognition and mood in a healthy older population. J Psychopharmacol. 2014 Oct 2. pii: 0269881114552744. [Epubaheadofprint]

14. DOUGLAS LABORATORIES®Optimized Curcumin With Neurophenol™PRODUCT DATA
15. Schiborr C1, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27.


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.