Κουρκουμίνη: Oι αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές δράσεις της κουρκουμίνης©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel
Βιολογικές και χημικές ερεθιστικές ουσίες μπορεί να ερεθίσουν διάφορες περιοχές, διαφόρων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.

Οποιαδήποτε μορφή χρόνιου ερεθισμού μπορεί να δώσει έναυσμα δημιουργίας και επιτάχυνσης μιας καρκινικής διαδικασίας σ’ αυτά τα όργανα.

Η κατανόηση αυτού του γεγονότος εν μέρει προέρχεται από πολλές επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες επισημαίνουν ότι η χρόνια φλεγμονή σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου στο όργανο που έχει αναπτύξει φλεγμονή [1].

Χημικοί μεσολαβητές της φλεγμονής

Κατά τη διάρκεια των τριάντα τελευταίων ετών έχουν ερευνηθεί εκτεταμένα οι μοριακοί μηχανισμοί, που οδηγούν στη φλεγμονή. Στους μηχανισμούς αυτούς συμμετέχουν ποικίλα ένζυμα, κυτταροκίνες, χημειοκίνες κιαι πολυπεπτιδικές ορμόνες, που λειτουργούν ως χημικοί μεσολαβητές της φλεγμονής. Στα μόρια που προάγουν τη φλεγμονή περιλαμβάνεται η COX-2, η (LOX), TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, Il-17, IL-21, IL-23 και η μονοκυτταρική χημειοτακτική πρωτείνη-1 [monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1).

Ένα από τα χαρακτηριστικά του χρόνιου ερεθισμού είναι η αυξημένη δραστηριότητα της οδού του αραχιδονικού οξέος, το οποίο παρέχει πολλούς από τους απαραίτητους βιοχημικούς μεσολαβητές της φλεγμονής, σ’αυτή τη διαδικασία. Ο ανώμαλος μεταβολισμός του αραχιδονικού οξέος συμμετέχει στις διαδικασίες πρόκλησης φλεγμονής και της δημιουργίας καρκίνων [2].

Ο μεταβολισμός του αραχιδονικού οξέος στις κυτταρικές μεμβράνες παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία φλεγμονωδών αποκρίσεων, διότι παράγει ισχυρούς χημικούς μεσολαβητές της φλεγμονής.

Τα φωσφορολιποειδή των κυτταρικών μεμβρανών υδρολύονται από τη φωσφολιπάση Α2 και παράγεται αραχιδονικό οξύ.

Ο μεταβολισμός του αραχιδονικού οξέος ακολουθεί δύο οδούς. Την οδό του ενζύμου της κυκλοοξυγενάσης [cyclooxygenase (COX)] και την οδό του ενζύμου της λιποξυγενάσης [lipoxygenase (LOX)].


H oδός της COX οδηγεί στην παραγωγή προσταγλανδίνης και θρομβοξάνης. Η οδός LOX οδηγεί στην παραγωγή λευκοτριενίων [leukotrienes (LTs)] και υδροξυεικοσιτετρανοϊκών οξέων [hydroxyeicosatetraenoic acids (HETEs)].

Αυτές οι τάξεις φλεγμονωδών μορίων ασκούν βιολογικά αποτελέσματα, τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη και εξέλιξη των καρκίνων στον άνθρωπο.

Πολλές από αυτές τις οδούς, κλειδιά, της φλεγμονής έχει βρεθεί ότι μπορούν να μπλοκαριστούν από μεγάλο αριθμό συνθετικών φαρμάκων και φυσικών προϊόντων.

Έχει αποδειχτεί σε πειραματόζωα ότι το μπλοκάρισμα των υπεύθυνων ενζύμων που συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις των οδών που καταλήγουν στη φλεγμονή μπορεί να προλάβει ή να αναστρέψει τη διαδικασία της δημιουργίας καρκίνου σε διάφορα όργανα, όπως το παχύ έντερο, ο μαστός, η ουροδόχος κύστη και το δέρμα.

Οι έρευνες σε ανθρώπους με διπλές τυφλές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι οι πολύποδες του παχέος εντέρου μπορεί να προληφθούν με τη χορήγηση αντιφλεγμονωδών παραγόντων.

Σ’ αυτές τις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα μη κορτικοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS)], τα οποία μπλοκάρουν τις οδούς της κυκλοοξυγενάσης (COX).

Σε προκλινικές μελέτες φάνηκε ότι η οδός της λιποξυγενάσης (LOX) μπορεί να είναι επίσης ένας σημαντικός στόχος της στρατηγικής για την πρόληψη του καρκίνου.

Η έκφραση υψηλών επιπέδων αυτών των ενζύμων στους καρκινικούς ιστούς, τα καθιστά έναν εμφανή στόχο για τη στρατηγική της πρόληψης του καρκίνου.
Αυτή η σημαντική στρατηγική πρόληψης του καρκίνου μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς έχουν επινοηθεί νεότερα φάρμακα με λιγότερες παρενέργειες [1].

Ανακοπή της δράσης των ενζύμων της φλεγμονής από την κουρκουμίνη

Η κουρκουμίνη, που είναι ένας φυσικός χημειοπροληπτικός παράγοντας έχει βρεθεί ότι ανακόπτει τη δράση της κυτοσολικής φωσφολιπάσης Α2 [cytosolic phospholipase A(2) (cPLA(2))], κυκλοοξυγενάσης [cyclooxygenases (COX) και της 5-λιποξυγενάσης [5-lipoxygenase (5-LOX)] [3].

Η αύξηση των επιπέδων συγκέντρωσης αυτών των ενζύμων στους καρκινικούς ιστούς, τα καθιστά πρώτους θεραπευτικούς στόχους των στρατηγικών πρόληψης του καρκίνου [1].

Αν και η κουρκουμίνη ανακόπτει άμεσα την καταλυτική δραστηριότητα της 5-LOX, ανακόπτει την PLA2 προλαβαίνοντας τη φρωσφορυλίωσή της και την COX-2 ανακόπτοντας κυρίως τη μεταγραφή της.

Η οδός του πυρηνικού παράγοντα κάππα Β [nuclear factor kappa B (NF-κB)] έχει εντοπιστεί ως χημικός μεσολαβητής της φλεγμονής, και ως εκ τούτου αποτελεί σημαντικό στόχο ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων [4, 5].

Ο πυρηνικός παράγοντας κάππα Β (NF-κB) έχει ενοχοποιηθεί για τον ακατάσχετο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, την επιβίωση και τη νεοαγγειογένεση των όγκων.

Τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η κουρκουμίνη δρα ως αναστολέας του NF-κB και επιδεικνύει αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Ο πυρηνικός παράγοντας κάππα Β είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που συνδέεται στο DNA και ενισχύει τη μεταγραφή του γονιδίου COX-2, καθώς και άλλων προφλεγμονωδών γονιδίων, όπως η προκλητή συνθάση του οξειδίου του αζώτου [inducible nitric oxide synthase (iNOS)].

Στα φλεγμονώδη κύτταρα, όπως τα μακροφάγα, η iNOS καταλύει τη σύνθεση του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ), η οποία μπορεί να αντιδρά με το υπεροξείδιο και να σχηματίζει υπεροξυνιτρίδιο (peroxynitrite), μια αντιδραστική ρίζα αζώτου που μπορεί να βλάψει τις πρωτείνες του DNA.

Έχει βρεθεί τα καρκινογόνα του καπνίσματος ενεργοποιούν τον NF-kappaB και τη γονιδιακή έκφραση του NF-kappaB στα κύτταρα του μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του πνεύμονα. Η ενεργοποίηση αυτή καταστέλλεται από την κουρκουμίνη δια μέσου της καταστολής που ασκεί η ΙkappaBα κινάση [IkappaBalpha kinase] [6].

Η κουρκουμίνη αυξάνει την αντιαυξητική και προαποπτωτική δράση της δοσεταξέλης, πιθανόν παρεμβαίνοντας στις σηματοδοτικές οδούς του NF-κB και της COX-2. Βάσει αυτού του δεδομένου έχει υποστηριχτεί ότι ο συνδυασμός δοσεταξέλης-κουρκουμίνης θα μπορούσε να αποδειχτεί χρήσιμος θεραπευτικός παράγοντας για το αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς (Το αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς είναι ένα από τα πιο επιθετικά καρκινώματα του ανθρώπου)[7].

Οι όγκοι που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με κουρκουμίνη υφίσται αποκλεισμό της δραστηριότητας του NF-κB και μια σημαντική ελάττωση του πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων, καθώς και η ελάττωση των επιπέδων του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα [Vascular endothelial growth factor (VEGF), που είναι μια σηματοδοτική πρωτεϊνη που παράγεται από τα κύτταρα, που διεγείρουν την τριχοειδογένεση και την αγγειογένεση και τη μικροαγγειακή πυκνότητα [8].

Όλες οι ευεργετικές ιδιότητες της κουρκουμίνης στην υγεία περιορίζονται εξαιτίας της πτωχής απορροφητικότητας και βιοδιαθεσιμότητας, όταν λαμβάνεται από το στόμα. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι ξεπεράστηκε με τη δημιουργία ευαπορρόφητων μορφών μουρκουμίνης.

Η βιοδιαθεσιμότητα της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης περιορίζεται εξ αιτίας της πτωχής της διαλυτότητας που επιδεικνύει, κατά την υδατική φάση της πέψης και από το γεγονός ότι το σώμα μεταβολίζει και απεκκρίνει γρήγορα την κουρκουμίνη.

Μέχρι σήμερα η πιο ευαπορρόφητη και βιοδιαθέσιμη μορφή κουρκουμίνης είναι η υγροποιημένη μικκυλιακή κουρκουμίνη ΝοvaSOL®Curcumin, γερμανικής κατασκευής και προέλευσης, η οποία έχει 185 φορές (με βάση την AUC) ή 18.500% μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα από την απλή σκόνη φυσικής κουρκουμίνης [9].

Η παρασκευή καψουλών μικκυλιοποιημένης υγρής κουρκουμίνης με την τεχνική ΝοvaSOL®Curcumin, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία Curcugkel έλυσε αυτό το πρόβλημα της ανάγκης λήψης μεγάλων δόσεων φυσικής κουρκουμίνης (8-25 γραμμάρια ημερησίως  ή 16-50 κάψουλες απλής κουρκουμίνης, των 500mg), προκειμένου η κουρκουμίνη να επιδείξει τα ευεργετικά αποτελέσματά της για την υγεία.

Κάθε κάψουλα Curcugkel περιέχει 670mg ΝοvaSOL®Curcumin, που αντιστοιχεί σε 36 mg καθαρής κουρκουμίνης ή 8 γραμμάρια φυσικής σκόνης κουρκουμίνης.

Η δοσολογία της Curcugkel είναι μία κάψουλα ημερησίως μετά το φαγητό ή ανάλογα με την περίπτωση τη δόση την καθορίζει ο θεράπων ιατρός. Χορηγείται στους υγιείς ενήλικους για λόγους προληπτικής ιατρικής μια κάψουλα ημερησίως, επί τρείς μήνες. Οι ασθενείς με διάφορες ασθένειες μπορεί να ενισχύσουν τις θεραπείες τους, παίρνοντας κουρκουμίνη συμβουλευόμενοι πάντοτε τον θεράποντα γιατρό τους.

 Tο Curcugkel σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδος (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 25.11 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ [συν 2,00€ μεταφορικά + 1,86 αντικαταβολή (σύνολο 3,86 Ευρώ)].

Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026658, 2744023768. Κινητό: 6944280764 ή στέλνοντας mail: pharmage@otenet.gr ή μέσω του e-shop της pharmagel. Αν είστε κάτοικος Κύπρου ή άλλης χώρας του εξωτερικού επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας πληροφορήσουμε το κόστος των μεταφορικών.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση
1. Steele VE1, Hawk ET, Viner JL, Lubet RA. Mechanisms and applications of non-steroidal anti-inflammatory drugs in the chemoprevention of cancer. Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:137-44.

2. Hong J1, Bose M, Ju J, Ryu JH, Chen X, Sang S, Lee MJ, Yang CS. Modulation of arachidonic acid metabolism by curcumin and related beta-diketone derivatives: effects on cytosolic phospholipase A(2), cyclooxygenases and 5-lipoxygenase. Carcinogenesis. 2004 Sep;25(9):1671-9. Epub 2004 Apr 8.

3. Hong J, Bose M, Ju J, et al. Modulation of arachidonic acid metabolism by curcumin and related beta-diketone derivatives: effects on cytosolic phospholipase A(2), cyclooxygenases and 5-lipoxygenase. Carcinogenesis. 2004;25(9):1671-1679. (PubMed)

4. Giuliani C, Napolitano G, Bucci I, Montani V, Monaco F. Nf-kB transcription factor: role in the pathogenesis of inflammatory, autoimmune, and neoplastic diseases and therapy implications. Clin Ter. 2001;152:249–253. [PubMed]

5. Tak PP, Firestein GS. NF-kappaB: a key role in inflammatory diseases. J Clin Invest. 2001;107:7–11. [PMC free article] [PubMed]

10. Aggarwal BB. Nuclear factor-kappaB: the enemy within. Cancer Cell. 2004;6:203–208. [PubMed]

6. Shishodia S1, Potdar P, Gairola CG, Aggarwal BB. Curcumin (diferuloylmethane) down-regulates cigarette smoke-induced NF-kappaB activation through inhibition of IkappaBalpha kinase in human lung epithelial cells: correlation with suppression of COX-2, MMP-9 and cyclin D1. Carcinogenesis. 2003 Jul;24(7):1269-79. Epub 2003 May 9.

7. Hong JM1, Park CS1, Nam-Goong IS1, Kim YS2, Lee JC3, Han MW3, Choi JI4, Kim YI1, Kim ES1. Curcumin Enhances Docetaxel-Induced Apoptosis of 8505C Anaplastic Thyroid Carcinoma Cells. Εndocrinol Metab (Seoul). 2014 Mar;29(1):54-61. doi: 10.3803/EnM.2014.29.1.54. Epub 2014 Mar 14.

8. W. Shannon Orr, Jason W. Denbo, Karim R. Saab, Adrianne L. Myers, Catherine Y. Ng, Junfang Zhou, Christopher L. Morton, Lawrence M. Pfeffer, Andrew M. Davidoff. Liposome-Encapsulated Curcumin Suppresses Neuroblastoma Growth Through Nuclear Factor-κB Inhibition Surgery. 2012 May; 151(5): 736–744.

9. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9.

 

Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.