Καρκίνος του προστάτη: Μηχανισμοί της αντικαρκινικής δράσης της κουρκουμίνης στον καρκίνο του προστάτη©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel
Η κουρκουμίνη  είναι το ενεργό συστατικό του κουρκουμά (η σκόνη του ριζώματος του φυτού Curcuma longa). H κουρκουμίνη είναι μια πολυφαινόλη [ατοξική χημική ένωση (διφερουλοϋλμεθάνιο)] με ισχυρές αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες [1, 2]

Οι εργαστηριακές έρευνες (in vitro) και οι έρευνες σε πειραματόζωα (in vivο) έχουν δείξει την ικανότητα της κουρκουμίνης να αναστέλλει ικανοποιητικά την ανάπτυξη του καρκίνου [3-5].

Εκτεταμένες έρευνες των τελευταίων 50 ετών έχουν δείξει ότι η κουρκουμίνη  μπορεί να δράσει καρκινοπροληπτικά,  καρκινοπροστατευτικά και αντιμεταστατικά.

Γενικά, η αντικαρκινική δυνατότητα της κουρκουμίνης πηγάζει από την πολυδύναμη δράση της στους πολύπλοκους και πολυάριθμους μηχανισμούς της καρκινογένεσης. Οι  κυριότεροι μηχανισμοί αντικαρκινικής δράσης είναι οι ακόλουθοι [6]:

·         Καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό μιας ευρείας ποικιλίας καρκινικών κυττάρων.

·         Μειωρρυθμίζει τους μεταγραφικούς παράγοντες  NF-κB (nuclear factor-κB), ενεργοποιητική πρωτεΐνη -1ενεργοποιητική πρωτεΐνη -1 [activating protein-1 (AP-1)] και πρωτεΐνη πρώιμης αναπτυξιακής απόκρισης -1 [Early growth response protein 1 (Egr-1)].


·         Μειώνει  την έκφραση της  κυκλοοξυγενάσης-2 [COX2, cyclooxygenase-2], της λιποξυγενάσης [LOX,  (lipoxygenase)], της συνθάσης νιτρικού οξειδίου (NOS, Nitric oxide synthase), της . μεταλλοπρωτεϊνάση θεμέλιας ουσίας-9 [MMP-9, matrix metalloproteinase]MMP-9, matrix metalloproteinase], uPA (urokinase-activated plasminogen activator), TNF (tumor necrosis factor), των χημειοκινών,  των επιφανειακών μορίων συγκόλλησης και της κυκλίνης D1 (cyclin D1). 


·         Μειώνει επίσης τη βιολογική δραστηριότητα των υποδοχέων παραγόντων αύξησης ([όπως ο  EGFR (epidermal growth factor receptor) και  HER2 (human epidermal growth factor receptor 2).

·         Αναστέλλει τη δραστηριότητα της  c-Jun N-τελικής κινάσης (c-Jun N-terminal kinase) τις πρωτεϊνικές κινάσες τυροσίνης (protein tyrosine kinases) και τις πρωτεινικές κινάσες σερίνης/θρεονίνης.

Η κουρκουμίνη είναι αποδεδειγμένη ισχυρή αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική ουσία. Υπάρχουν αποδείξεις επίσης ότι η κουρκουμίνη μπορεί να καταστείλει την έναρξη του καρκινικού όγκου, την αύξησή του και τις μεταστάσεις του [6].

Η αντικαρκινική δράση της κουρκουμίνης στον καρκίνο του προστάτη

Η ισχυρή αντικαρκινική δράση της κουρκουμίνης σε καλλιέργειες κυττάρων καρκίνου του προστάτη σχετίζεται με την ικανότητά της να προκαλεί ταυτόχρονες τροποποιήσεις των λειτουργιών ενός αριθμού διαφορετικών χημικών οδών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται οι οδοί  MAPK, EGFR και  NFκB [7].

Επιπρόσθετα, η κουρκουμίνη ρυθμίζει τη μεταγραφική δραστηριότητα του  πυρηνικού παράγοντα β-κατενίνης/Τ λεμφοκυττάρων [ nuclear β-catenin/T cell factor (TCF)]. Επίσης έχει βρεθεί ότι η ενεργοποίηση του PKD1 από την κουρκουμίνη καταστέλλει τη μεταγραφική δραστηριότητα του πυρηνικού παράγοντα β-κατενίνης/Τ λεμφοκυττάρων και αναστέλλει την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη σε καλλιέργειες κυττάρων ξενομοσχευμάτων πειραματοζώων [8].

Η κουρκουμίνη, επίσης υπεισέρχεται στο μηχανισμό της ανάπτυξης του καρκίνου του προστάτη, αναστέλλοντας τη δραστηριότητα του υποδοχέα ανδρογόνου (androgen receptor) πιθανόν μέσω του περιορισμού της έκφρασης του PSA  [9].

Με έρευνα που έγινε σε πειραματόζωα  βρέθηκε ότι η κουρκουμίνη αναστέλλει τη δημιουργία οστικών μεταστάσεων,  αυξάνοντας το βιολογικό ρυθμό δράσης της οστικής μορφογονικής πρωτεΐνης-7 [10].

Έχει βρεθεί ότι το γονίδιο  mir-143 παίζει αιτιολογικούς ρόλους στην καρκινογένεση, ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο.

Το 2017 βρέθηκε ότι η κουρκουμίνη αναστέλλει την καρκινική ανάπτυξη του προστάτη αυξάνοντας τη βιολογική δραστηριότητα του  miR-143. Αυτή η δραστηριότητα του   miR-143 επιτυγχάνεται  μέσω της ελάττωσης της βιολογικής δραστηριότητας του PGK1 και της αύξησης της βιολογικής δραστηριότητας  του FOXD3.

Συνοπτικά λοιπόν  η κουρκουμίνη ανακόπτει την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη στοχεύοντας τον PGK1 στον άξονα FOXD3/miR-143 [11].

Η σηματοδοτική οδός Notch-1 σχετίζεται συχνά με την παθοφυσιολογία του καρκίνου του προστάτη. Έχει βρεθεί ότι  η κουρκουμίνη  ανακόπτει την επιβίωση  και τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων του προστάτη  μέσω της σηματοδοτικής οδού Notch-1, [12].

Οι  μεταλλαγμένες θεμέλιες πρωτεΐνες  του ιού της  φυσαλιδώδους στοματίτιδας [Vesicular stomatitis virus (VSV) matrix (M) protein]  έχουν  μελετηθεί για την ικανότητά τους να φονεύουν αποτελεσματικά  τα καρκινικά κύτταρα, ενώ επιδεικνύουν χαμηλή λοιμικότητα  in vivo.  Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, πολλά καρκινικά κύτταρα  διατηρούν την αντίστασή τους προς τις ογκολυτικές  VSV mutants. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε υπολειπόμενες αντιικές αποκρίσεις.

Έχει βρεθεί όμως ότι, η  η κουρκουμίνη ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη προς τα ογκολυτικά αποτελέσματα των  VSV,  τροποποιώντας τις αντιικές αποκρίσεις και συστατικά της ενδογενούς αποπτωτικής οδού [13].

Παρά τα υποσχόμενα αντικαρκινικά και αντιμεταστατικά αποτελέσματα της κουρκουμίνης, που έχουν βρεθεί με προκλινικές μελέτες, η κλινική χρησιμότητα της κουρκουμίνης σε ασθενείς με διαφόρους τύπους καρκίνου περιορίζεται λόγω της πτωχής απορροφητικότητάς  της από το έντερο και της πτωχής βιοδιαθεσιμότητας που την συνοδεύει [14].

Αν  και έχουν επινοηθεί πολλές ουσίες ανάλογες με την κουρκουμίνη, προκειμένου να βελτιωθεί η θεραπευτική αποτελεσματικότητά της σε ανθρώπους, εν τούτοις χρειάζονται περαιτέρω μελέτες που αφορούν τη βιοδιαθεσιμότητα και τοξικότητα της κουρκουμίνης [15].

Ο συνδυασμός της κουρκουμίνης με άλλους αντικαρκινικούς παράγοντες αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική βελτίωσης της αντικαρκινικής αποτελεσματικότητας. Πράγματι, σε μελέτες που έχουν προηγηθεί έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός της κουρκουμίνης με άλλους αντικαρκινικούς παράγοντες οδήγησε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας [16, 17].

Η κουρκουμίνη είναι μια ασφαλής και ατοξική ουσία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες κλινικές μελέτες δεν έχει εκδηλωθεί τοξικότητα μετά από ημερήσια δόσης κουρκουμίνης 10 γραμμαρίων, που χορηγήθηκε συνεχώς επί 3 μήνες [18].

Από  τις μορφές κουρκουμίνης που έχουν επινοηθεί μέχρι σήμερα, η υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη σε κάψουλες, Γερμανικής τεχνογνωσίας και προέλευσης [Curcugkel] επιδεικνύει  απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα κουρκουμίνης, που είναι 18500% μεγαλύτερη από αυτήν που διαθέτει η  απλή σκόνη απλής κουρκουμίνης [19]

Αυτό σημαίνει ότι με τη λήψη μόνο μιας κάψουλας Curcugkel  ημερησίως, ανιχνεύονται στο αίμα επαρκείς ποσότητες κουρκουμίνης , όλο το εικοσιτετράωρο. Μια κάψουλα Curcugkel ισοδυναμεί με 16 κάψουλες απλής σκόνης κουρκουμίνης. Η δοσολογία του Curcugkel είναι μία έως δύο κάψουλες ημερησίως.


Tο Curcugkel σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδος (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 25.11 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ [συν 2,00€ μεταφορικά + 1,86 αντικαταβολή (σύνολο 3,86 Ευρώ)].

Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026658, 2744023768. Κινητό: 6944280764 ή στέλνοντας mail: pharmage@otenet.gr ή μέσω του e-shop της pharmagel. Αν είστε κάτοικος Κύπρου ή άλλης χώρας του εξωτερικού επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας πληροφορήσουμε το κόστος των μεταφορικών.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Βιβλιογραφική τεκμηρίωση

1. Aggarwal BB, Kumar A, Bharti AC. Anticancer potential of curcumin: preclinical and clinical studies.Anticancer Res. 2003;23:363–398. [PubMed]

2. Anand P, Thomas SG, Kunnumakkara AB, Sundaram C, Harikumar KB, et al. Biological activities of curcumin and its analogues (Congeners) made by man and Mother Nature. Biochem Pharmacol. 2008;76:1590–1611. [PubMed]

3. Dorai T, Cao YC, Dorai B, Buttyan R, Katz AE. Therapeutic potential of curcumin in human prostate cancer. III. Curcumin inhibits proliferation, induces apoptosis, and inhibits angiogenesis of LNCaP prostate cancer cells in vivo. Prostate. 2001;47:293–303. [PubMed]

4. Dorai T, Gehani N, Katz A. Therapeutic potential of curcumin in human prostate cancer-I. curcumin induces apoptosis in both androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2000;3:84–93. [PubMed]

5. Dorai T, Gehani N, Katz A. Therapeutic potential of curcumin in human prostate cancer. II. Curcumin inhibits tyrosine kinase activity of epidermal growth factor receptor and depletes the protein. Mol Urol. 2000;4:1–6.[PubMed]

6. Aggarwal BB, Kumar A, Bharti AC. Anticancer potential of curcumin: preclinical and clinical studies. Anticancer Res. 2003 Jan-Feb;23(1A):363-98.

7. Mukhopadhyay A, Bueso-Ramos C, Chatterjee D, Pantazis P, Aggarwal BB. Curcumin downregulates cell survival mechanisms in human prostate cancer cell lines. Oncogene. 2001;20:7597–7609. [PubMed]

8. Vasudha Sundram, Subhash C. Chauhan, Mara Ebeling, Meena Jaggi. Curcumin Attenuates β-catenin Signaling in Prostate Cancer Cells through Activation of Protein Kinase D1 PLoS One. 2012; 7(4): e35368. Published online 2012 Apr 16. doi: 10.1371/journal.pone.0035368

9. Arshad H. Rahmani, Mohammad A. Al Zohairy, Salah M. Aly, Masood A. Khan. Curcumin: A Potential Candidate in Prevention of Cancer via Modulation of Molecular Pathways. Biomed Res Int. 2014; 2014: 761608. Published online 2014 Sep 10. doi: 10.1155/2014/761608

10. Dorai T, Diouri J, O'Shea O, Doty SB. Curcumin Inhibits Prostate Cancer Bone Metastasis by Up-Regulating Bone Morphogenic Protein-7 in Vivo.J Cancer Ther. 2014 Apr 1;5(4):369-386.

11. Cao H, Yu H, Feng Y, Chen L, Liang F. Curcumin inhibits prostate cancer by targeting PGK1 in the FOXD3/miR-143 axis. Cancer Chemother Pharmacol. 2017 Apr 8. doi: 10.1007/s00280-017-3301-1.

12. Yang J, Wang C, Zhang Z, Chen X, Jia Y, Wang B, Kong T. Curcumin inhibits the survival and metastasis of prostate cancer cells via the Notch-1 signaling pathway. APMIS. 2017 Feb;125(2):134-140. doi: 10.1111/apm.12650.

13. Fehl DJ, Ahmed M. Curcumin promotes the oncoltyic capacity of vesicular stomatitis virus for the treatment of prostatecancers. Virus Res. 2017 Jan 15;228:14-23. doi: 10.1016/j.virusres.2016.10.020. Epub 2016 Nov 16.

14. Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, Aggarwal BB. Bioavailability of curcumin: problems and promises. Mol Pharm. 2007; 4: 807–818. [PubMed]

15. Wei X, Zhou D, Wang H, Ding N, Cui XX, Wang H, et al. Effects of pyridine analogs of curcumin on growth, apoptosis and NF-κB activity in prostate cancer PC-3 cells. Anticancer Res. 2013; 33: 1343–1350. [PubMed]

16. Boztas AO, Karakuzu O, Galante G, Ugur Z, Kocabas F, Altuntas CZ, et al. Synergistic interaction of paclitaxel and curcumin with cyclodextrin polymer complexation in human cancer cells. Mol Pharm. 2013; 10: 2676–2683. doi: 10.1021/mp400101k [PubMed]

17.  Guo J, Li W, Shi H, Xie X, Li L, Tang H, et al. Synergistic effects of curcumin with emodin against the proliferation and invasion of breast cancer cells through upregulation of miR-34a. Mol Cell Biochem. 2013; 382: 103–111. doi: 10.1007/s11010-013-1723-6 [PubMed]

Khor TO, Keum YS, Lin W, Kim JH, Hu R, Shen G, et al. Combined inhibitory effects of curcumin and phenethyl isothiocyanate on the growth of human PC-3 prostate xenografts in immunodeficient mice. Cancer Res. 2006; 66: 613–621. [PubMed]

18. Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, Hsu MM, Ho YF, Shen TS, Ko JY, Lin JT, Lin BR, Ming-Shiang W, Yu HS, Jee SH, Chen GS, Chen TM, Chen CA, Lai MK, Pu YS, Pan MH, Wang YJ, Tsai CC and Hsieh CY: Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res 21: 2895-900, 2001.

19. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. 


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.